DKU prakse

Mogućnosti društveno korisnog učenja u okviru kolegija Stručna praksa-DKU

SP-DKU je izborni predmet koji se upisuje u okviru studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Splitu, a koji se izvodi u prihvatnoj organizaciji društveno korisnog karaktera, kroz aktivnosti vezane uz studij/smjer, te omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu stečenih teorijskih znanja. SP-DKU se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom Ekonomski fakultet u Splitu ima sklopljen ugovor o izvođenju SP-DKU.
Sve informacije o stručnoj praksi-DKU možete pronaći OVDJE.
SP-DKU mogu upisati oni studenti koji imaju mogućnost upisa izbornih predmeta zadnje godine preddiplomskog, stručnog, diplomskog i specijalističkog diplomskog stručnog studija. Upis SP-DKU provodi se kroz postupak predupisa i informacijski sustav EFST-a. Student može upisati Stručnu praksu ili Stručnu praksu-DKU u akademskoj godini, ne može u istoj godini upisati oba izborna predmeta.
Obzirom na navedeno, studenti će u drugom semestru akademske godine, imati priliku upisati izborni predmet Stručna praksa-DKU(6 ECTS) kod jedne od sljedećih udruga: udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“, udruga MoSt, udruga tjelesnih invalida TOMS, Klub mladih Split, 3PSPLIT- udruga za promicanje poduzetništva i cjeloživotno obrazovanje, Aerotehnička udruga Split, udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač" – Split, udruga „Duga“, udruga DYXY - Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja, KLUB TRUDNICA "BEBA EVA", udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete Solin, udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Naša dica", udruga za promicanje prirodnih i tehničkih znanosti "Put znanosti", udruga Sunce, Trogirska karnevalska udruga "RAŠPIN JUTE", Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, Hrvatski Cheerleading savez, "Prijatelji kulturne i prirodne baštine Žrnovnice - ŽRVANJ", Županijska udruga slijepih Split, udruga za inkluziju – "Lastavice", udruga "NAŠ HAJDUK".
DKU praksu kod svake udruge će moći odraditi do 3 studenta koje će mentorirati profesori s Ekonomskog fakulteta.

Stručna praksa - društveno korisno učenje (SP-DKU) kolegij u akademskoj godini 2019./20.

Udruga Srce

Mentor: doc. dr. sc. Daša Dragnić
Mentor iz udruge: Neda Nakić
Studenti: Ivan Lozić, Lara Svaguša, Ana-Marija Janković-Miloš, Sara Giljanović
Područje: Marketing
Cilj: Integrirana marketinška komunikacija odnosno promocija kako bi udruga povećala vidljivost i informiranost šire lokalne zajednice te povećala vidljivost tekućih aktivnosti i događanja u organizaciji
Aktivnosti: izrada programa komunikacije s medijima, social media marketing, osmišljavanje vizualnih elemenata udruge, pružanje podrške pri organizaciji događaja, PR aktivnosti isl.

Prijavi se

Udruga Naša dica

Mentor: doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija
Mentor iz udruge: Mihaela Lovrić
Studenti: Martina Tutavac, Franka Meštrov, Stjepan Medić, Anamarija Šućur
Područje: Marketing, event management
Cilj: Razviti program upravljanja manifestacijama uključujući cjelokupan proces koji se odnosni na administraciju, marketing i koordinaciju manifestacija Aktivnosti: izrada programa manifestacije, izrada plana i projekcije budžeta organiziranja manifestacije, podrška pri izradi promotivnih materijala, sudjelovanje u komunikaciji s medijima, koordinacija i praćenje manifestacije.

Prijavi se

Udruga MoSt

Mentor: izv.prof.dr.sc. Lovrinčević Marina
Mentor iz udruge: Ivo Puljek
Studenti: Ivana Perišić, Nikolina Orlić, Krešimir Bandić, Ana Maria Ledenko, Rina Ban
Područje: Marketing, održivi razvoj, financijski menadžment
Cilj: Pronalazak modela efikasnog prikupljanja sredstava kao i jačanje ugleda i imidža udruge prema široj javnosti i ciljnim skupinama
Aktivnosti: provedba istraživanja tržišta za financijsku održivost udruge, izrada modela i primjene modela efikasnog prikupljanja sredstava, sudjelovanje u osmišljavanju i organiziranju događaja usmjerenih na prikupljanje sredstava, izrada marketing plana, PR aktivnosti.

Prijavi se

Udruga TOMS

Mentor: izv.prof.dr.sc. Garbin Praničević Daniela
Mentor iz udruge: Ivana Mitar
Studenti: Mislav Delić, Filomena Varkaš, Josipa Dilber, Josip Ivković
Područje: Turizam
Cilj: Procjena pristupačnosti turističke ponude u Trogiru te izrada mogućih rješenja kojima bi se unaprijedila turistička ponuda grada Trogira na način da ona bude pristupačna i dostupna svim osobama, bez obzira na fizička ograničenja, invaliditet ili godine.
Aktivnosti: provedba istraživanja o potrebama OSI, sudjelovanje u identifikaciji potreba, želja i očekivanja turista s invaliditetom u sklopu istraživanja, sudjelovanje u obradi rezultata istraživanja, izrada istraživanja potreba krajnjih korisnika.

Prijavi se

Klub mladih Split

Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivana Bilić
Mentor iz udruge: Mira Ursić
Studenti: Nataly Zubović, Tihana Luketić, Antonio Štimac, Doris Jurenić, Ivan Akmadžić
Područje: Poduzetništvo, društveno poduzetništvo
Cilj: Razvoj modela društvenog poduzetništva među mladima povezujući na inovativan i održiv način sve sudionike projekta sa ciljem stvaranja novih društvenih vrijednosti
Aktivnosti: izrada idejnog prijedloga za model društvenog poduzetništva, izrada poslovnog modela društvenog poduzeća, izrada financijskog plana održivosti društvenog poduzeća.

Prijavi se

KLUB TRUDNICA "BEBA EVA"

Mentor: izv.prof.dr.sc. Garbin Praničević Daniela
Mentor iz udruge: Bosiljka Bulović
Studenti: Mislav Delić, Filomena Varkaš, Josipa Dilber, Josip Ivković
Aktivnosti: Izrada idejnog prijedloga za ažuriranje web stranice udruge, kreiranje sadržaja za web stranicu, objavljivanje sadržaja na web stranici, podrška pri osmišljavanju i izradi vizualnih materijala za ciljane kampanje, podrška u realizaciji i promociji video edukativnih uradaka, podrška u komunikaciji s medijima, partnerima i lokalnom zajednicom.

Prijavi se

Udruga za zaštitu potrošača "Dalmatinski potrošač" – Split"

Mentor: doc. dr. sc. Čular Marko
Mentor iz udruge: Nela Kovačević
Studenti: Luka Baković, Mia Bošnjak
Aktivnosti: Upoznavanje studenata s radom udruge i pravima potrošača, izrada rada o obvezama trgovaca i praktičnoj provedbi Zakona o zaštiti potrošača, upoznavanje s propisima povezanim s teorijskim radom, podrška i sudjelovanje u savjetovanju potrošača uz mentora iz udruge, terensko prikupljanje podataka kroz kontrolu ispravnosti rada trgovaca i ugostitelja.

Prijavi se

UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU Moje dijete Solin

Mentor: doc. dr. sc. Dragnić Daša
Mentor iz udruge: Ljubica Milković, Vlatka Vrgoč
Studenti: Ivan Lozić, Lara Svaguša, Ana-Marija Janković-Miloš, Sara Giljanović
Aktivnosti: Upoznavanje s provedbom projekata udruge, praćenje projektnog budžeta, izrada proračuna projekata, izrada alata za praćenje novčanog tijeka, sudjelovanje u izradi projekata, sudjelovanje u izvještavanju projekata, osmišljavanje vizualnih elemenata Udruge, osmišljavanje promotivnih materijala Udruge, pružanje podrške pri organizaciji događaja Udruge ,sudjelovanje u davanju izjava medijima o događanjima u Udruzi, sudjelovanje u pisanju promotivnih objava.

Prijavi se

Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija

Mentor: izv.prof.dr.sc. Pivčević Smiljana
Mentor: Elena Propadalo
Studenti: Martin Bilonić, Sara Veraja
Aktivnosti: Upoznavanje studenata s planom i programom udruge, upoznavanje studenata s radom udruge i sustavom vođenja, sudjelovanje u organizaciji i provedbi aktivnosti što uključuje radionice, manifestacije i humanitarne akcije, sudjelovanje u izradi projekata, interpretacija prikupljenih podataka tijekom realizacije stručne prakse.

Prijavi se

Aerotehnička udruga Split

Mentor: izv.prof.dr.sc. Ćukušić Maja
Mentor iz udruge: Mirko Borovac
Studenti: Karlo Kustura, Tereza Sikirić
Aktivnosti: Proučavanje pravilniika i upoznavanje studenata s radom udruge, pisanje natječaja, priprema natječajne dokumentacije, marketing kampanje za prikupljanje financijskih sredstava, administracija sponzorskih i donatorskih ugovora, izrada marketinškog identiteta.

Prijavi se

Udruga DYXY - Županijska udruga za djecu i mlade s teškoćama čitanja, pisanja i učenja

Mentor: doc. dr. sc. Kursan Milaković Ivana
Mentor iz udruge: Snježana Jurica
Studenti: Nikolina Mrkonjić, Ivan Vladimir Sokol
Aktivnosti: Organizacija humanitarne akcije, izrada akcijskog plana, izrada financijskog plana manifestacije, osmišljavanje promotivnih materijala Udruge, pružanje podrške pri organizaciji događaja Udruge.

Prijavi se

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Mentor: prof. dr. sc. Pivac Snježana
Mentor iz udruge: Margita Radman
Aktivnosti: Organizacijska i logistička potpora seminaru za mlade. Sudjelovanje na ciklusu seminara za mlade na temu zaštite okoliša i održivog razvoja i upravljanja projektnim ciklusom. Sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi projekta povezanog s tematikom okoliša i područjem djelovanja Udruge Sunce u suradnji s ostalim studentima uključenim u program. Sudjelovanje u provedbi projekta povezanog s tematikom okoliša i područjem djelovanja Udruge Sunce u suradnji s ostalim studentima uključenim u program.

Prijavi se

Udruga Rašpin Jute

Mentor: doc. dr. sc. Pepur Mario
Mentor iz udruge: Jelenka Gruić, Tonći Barada
Studenti: Lenko Vuković, Valentino Dukić, Toma Bareza, Ljubica Plazibat
Aktivnosti: Unaprjeđenje oglašavanja na društvenim mrežama. Izrada idejnog prijedloga za ažuriranje web stranice udruge, Marketinški plan udruge. Osmišljavanje humanitarnih akcija. Sudjelovanje u izradi projekta. Osmišljavanje suradnje sa školama i vrtićima.

Prijavi se

Županijska udruga slijepih Split

Mentor: doc. dr. sc. Pepur Mario
Mentor iz udruge: Ivan Tokić
Studenti: Lenko Vuković, Valentino Dukić, Toma Bareza, Ljubica Plazibat
Aktivnosti: Upoznavanje studenata s radom udruge. Organizacija manifestacije obilježavanja Dana bijelog štapa. Osmišljavanje i snimanje promo videa 'Kako voditi slijepu osobu?' Pružanje podrške pri organizaciji događanja. Izrada prijedloga za ažuriranje web stranice.

Prijavi se

Udruga „DUGA“

Mentor: izv.prof.dr.sc. Lovrinčević Marina
Mentor iz udruge: Ivana Teklić
Studenti: Ivana Perišić, Nikolina Orlić, Krešimir Bandić, Ana Maria Ledenko, Rina Ban
Aktivnosti: Upoznavanje s radom i ustrojstvom udruge. Promocija udruge. Osmišljavanje vizualnog identiteta, plakata i letaka za koncert Rock in Solin. Izrada marketinške strategije. Sudjelovanje u organizaciji manifestacija.

Prijavi se

"Prijatelji kulturne i prirodne baštine Žrnovnice - ŽRVANJ"

Mentor: doc. dr. sc. Kordić Lana
Mentor iz udruge: Dora Vlajić
Studenti: Ivan Bebić, Antonija Elpeza
Aktivnosti: Istraživanje natječaja i fondova te sudjelovanje i pisanje u istima. Izrada plana i programa manifestacija. Projekcija budžeta organizacije manifestacije. Unaprjeđenje i oglašavanje, osmišljavanje vizualnih identiteta manifestacije. Pružanje potpore i pomoći tokom manifestacije.

Prijavi se

Hrvatski cheerleading savez

Mentor: doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija
Mentor iz udruge: Slavica Donkov, Suzana Tomaš
Studenti: Martina Tutavac, Franka Meštrov, Stjepan Medić, Anamarija Šućur
Aktivnosti: Marketinške aktivnosti Saveza. Osmisliti (i izraditi) web stranice. Kreirati plan upravljanja društvenim mrežama. Kreirati bazu potencijalih donatora i predložiti aktivnosti unaprjeđenja te aktivnosti prikupljanja sredstava. Sudjelovati u organizaciji manifestacija.

Prijavi se

Udruga za promicanje prirodnih i tehničkih znanosti "Put znanosti"

Mentor: prof. dr. sc. Dulčić Želimir
Mentor iz udruge: Natali Milić
Mentor: Stipe Dražić, Marija Buzov
Aktivnosti: Istraživanje natječaja i fondova. Sudjelovanje u pisanju projektne i natječajne dokumentacije. Aktivnosti upravljanja projektom i administracija. Vođenje postojećih baza i vođenje evidencije. Sudjelovanje u marketinškim aktivnostima udruge. Sudjelovanje u organizaciji raznih događanja udruge. Sudjelovanje u vođenju društvenih mreža.

Prijavi se

3PSPLIT- udruga za promicanje poduzetništva i cjeloživotno obrazovanje

Mentor: izv.prof.dr.sc. Bilić Ivana
Mentor iz udruge: Iva Pavić
Studenti: Nataly Zubović, Tihana Luketić, Antonio Štimac, Doris Jurenić, Ivan Akmadžić
Aktivnosti: Istraživanje natječaja i fondova. Sudjelovanje u pisanju projektne i natječajne dokumentacije. Aktivnosti upravljanja projektom i administracija. Vođenje postojećih baza i vođenje evidencije. Sudjelovanje u marketinškim aktivnostima udruge. Sudjelovanje u organizaciji raznih događanja udruge. Sudjelovanje u vođenju društvenih mreža.

Prijavi se

Udruga za inkluziju – "Lastavice"

Mentor: izv.prof.dr.sc. Višić Josipa
Mentor iz udruge: Mirka Brkić
Studenti: Josip Batinić, Danica Vulin
Aktivnosti: Izrada operativnih i strateških planova i programa. Izrada financijskih planova. Izrada SWOT analize. Sudjelovanje u pripremi i izradi natječajne dokumentacije. Izrada smjernica za unaprijeđenje web stranice organizacije.

Prijavi se

Udruga "Naš Hajduk"

Mentor: izv.prof.dr.sc. Matić Ivan
Mentor iz udruge: Danijel Gardijan, Darko Čop
Studenti: Iva Matošević, Ivan Poljak
Aktivnosti: Izrada idejnog prijedloga za model poduzetništva ili društvenog poduzetništva. Izrada poslovnog modela poduzetničkog projekta. Izrada financijskog plana održivosti poduzetničkog projekta. Podrška pri osmišljavanju i izradi marketinških aktivnosti projekta. Organizacija rada i upravljanje poduzetničkim projektom. Podrška u komunikaciji s ciljnim skupinama.

Prijavi se