DKU prakse

Mogućnosti društveno korisnog učenja u okviru kolegija Stručna praksa

Stručna praksa predstavlja izborni predmet na trećoj godini preddiplomskog studija i drugoj godini diplomskog studija, te nosi 6 ECTS bodova. Stručna praksa je u izravnoj vezi sa studijem/smjerom, te omogućava stjecanje praktičnih vještina i primjenu stečenih teorijskih znanja. Stručna praksa se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom Ekonomski fakultet u Splitu ima sklopljen ugovor o izvođenju stručne prakse. Sve informacije o stručnoj praksi možete pronaći OVDJE. Obzirom na navedeno, studenti će u drugom semestru akademske godine, imati priliku upisati izborni predmet Stručna praksa (6 ECTS) i u udrugama te je odraditi kod jedne od sljedećih udruga: udruga osoba sa cerebralnom paralizom „Srce“, udruga roditelja djece s posebnim potrebama Naša dica, udruga MoSt, udruga tjelesnih invalida TOMS te Klub mladih Split. DKU praksu kod svake udruge će moći odraditi 3-5 studenata koje će mentorirati profesori s Ekonomskog fakulteta.

Udruga Srce

Mentor: doc. dr. sc. Daša Dragnić
Područje: Marketing
Cilj: Integrirana marketinška komunikacija odnosno promocija kako bi udruga povećala vidljivost i informiranost šire lokalne zajednice te povećala vidljivost tekućih aktivnosti i događanja u organizaciji
Aktivnosti: izrada programa komunikacije s medijima, social media marketing, osmišljavanje vizualnih elemenata udruge, pružanje podrške pri organizaciji događaja, PR aktivnosti isl.

Prijavi se

Udruga Naša dica

Mentor: doc. dr. sc. Ljiljana Najev Čačija
Područje: Marketing, event management
Cilj: Razviti program upravljanja manifestacijama uključujući cjelokupan proces koji se odnosni na administraciju, marketing i koordinaciju manifestacija Aktivnosti: izrada programa manifestacije, izrada plana i projekcije budžeta organiziranja manifestacije, podrška pri izradi promotivnih materijala, sudjelovanje u komunikaciji s medijima, koordinacija i praćenje manifestacije.

Prijavi se

Udruga MoSt

Mentor: izv.prof.dr.sc. Lovrinčević Marina
Područje: Marketing, održivi razvoj, financijski menadžment
Cilj: Pronalazak modela efikasnog prikupljanja sredstava kao i jačanje ugleda i imidža udruge prema široj javnosti i ciljnim skupinama
Aktivnosti: provedba istraživanja tržišta za financijsku održivost udruge, izrada modela i primjene modela efikasnog prikupljanja sredstava, sudjelovanje u osmišljavanju i organiziranju događaja usmjerenih na prikupljanje sredstava, izrada marketing plana, PR aktivnosti.

Prijavi se

Udruga TOMS

Mentor: izv.prof.dr.sc. Smiljana Pivčević
Područje: Turizam
Cilj: Procjena pristupačnosti turističke ponude u Trogiru te izrada mogućih rješenja kojima bi se unaprijedila turistička ponuda grada Trogira na način da ona bude pristupačna i dostupna svim osobama, bez obzira na fizička ograničenja, invaliditet ili godine.
Aktivnosti: provedba istraživanja o potrebama OSI, sudjelovanje u identifikaciji potreba, želja i očekivanja turista s invaliditetom u sklopu istraživanja, sudjelovanje u obradi rezultata istraživanja, izrada istraživanja potreba krajnjih korisnika.

Prijavi se

Klub mladih Split

Mentor: izv.prof.dr.sc. Ivana Bilić
Područje: Poduzetništvo, društveno poduzetništvo
Cilj: Razvoj modela društvenog poduzetništva među mladima povezujući na inovativan i održiv način sve sudionike projekta sa ciljem stvaranja novih društvenih vrijednosti
Aktivnosti: izrada idejnog prijedloga za model društvenog poduzetništva, izrada poslovnog modela društvenog poduzeća, izrada financijskog plana održivosti društvenog poduzeća.

Prijavi se
Svi zainteresirani studenti koji namjeravaju upisati Stručnu praksu u akademskoj godini 2018./19. te je obavljati u navedenim udrugama, mogu nam se javiti na email za više informacija ili direktno pojedinim mentorima.

Ostali DKU projekti